Friday, July 1, 2011

Xin lỗi và cảm ơn

Hôm qua, khi đăng bản dịch bài “Phỏng vấn Huỳnh Sanh Thông,” tôi có để tên dịch giả là Cao Việt Dũng. Thông tin này sai.

Xin lỗi Cao Việt Dũng và xin lỗi dịch giả (hiện tôi chưa biết tên) về sai sót này.

Nguyễn Tuấn Cường có gửi một số gợi ý để bản dịch được hoàn chỉnh hơn. Tôi đã sửa lại.

Cảm ơn Nguyễn Tuấn Cường.

No comments:

Post a Comment